Personalfrågor

Human Resources (HR) bör inte tolkas som att människor är resurser för en organisation utan hellre som att människor har resurser. Den första tolkningen går i linje med den gamla klassiska organisationssynen där människor är kuggar i ett maskineri och därmed lätt utbytbara. Den andra tolkningen ser människor som tänkande och kännande, och deras kunskaper och kompetenser ses som tillgångar för organisationen som bör tas tillvara, vårdas och utvecklas.

Vi hjälper er att utveckla strategier och metoder för att skapa en välmående organisation.
Kontakta oss och diskutera

Personalvård

En organisation handlar om människor. De undrar om någon lyssnar på dem eller om de bara är en kugge i maskineriet (citat av Richard Branson).

Det ska vara roligt att gå till jobbet! Den anställda vill känna sig behövd och värdefull. När anställdas arbetssituation gör att deras fysiska och psykiska hälsa äventyras är det något som inte står rätt till. Tillsammans med er analyserar vi situationen samt drar upp riktlinjer och genomför nödvändiga förbättringar.

Coachning

Alla behöver någon gång vägledning och ett utifrånperspektiv för att omvärdera sin situation och komma vidare i livet. Vi erbjuder coachning:

 • för enskilda anställda som behöver stöd
 • vid gruppers uppstartsprocesser samt samarbets- eller konflikthantering i grupper
 • till HR-avdelningar
 • vid HR-frågor där HR-avdelning saknas

Krishantering

När det oväntade som dödsfall, svår sjukdom och olycksfall händer eller när medarbetare plötsligt slutar saknas ofta beredskap och erfarenhet för att hantera krisen. Personal kan även uppleva planerade omstruktureringar eller annan omvälvande förändring som krisartad. Vi har erfarenhet och kompetens för att organisera krishjälp och samtalsterapi.

Motivation

En motiverad anställd går till sitt arbete och gör sitt bästa. Det finns olika former av motivation som triggar individer till arbetslust och prestation:

 • Inre motivation
 • Yttre motivationv
 • Social motivation
 • Prestationsmotivation
 • Etisk motivation

Varje individ behöver sina särskilda former för att bli stimulerad att göra sitt yttersta. Vi kan bidra till att öka arbetsmoral och motivation hos de anställda samt att se över personalsammansättningen.

Organisationslärande

Lär upp de anställda väl nog för att de ska kunna lämna organisationen men behandla dem så väl att de inte vill lämna organisationen (citat av Richard Branson).

Organisationer, personal och individer ställs ständigt inför ökade krav. Personlig utveckling och ökad prestationsförmåga förutsätter lärande. Vi ser över er organisations lärande och erbjuder förslag på och genomförande av effektivare former av lärande för kompetenshöjning.

Organisationskultur

Varje organisation har sina både tysta och uttalade värderingar, rutiner, regler och ritualer. Detta märks tydligt när man kommer som nyanställd. Vad har er organisation för kultur? Är det en kultur som gör er organisation populär att söka sig till eller en kultur som människor söker sig ifrån. Vi hjälper er att titta på vad som gör er organisation unik och i vilken utsträckning det (miss)gynnar era anställda.

Hållbarhet

Hållbar utveckling inkluderar social hållbarhet. En hållbar organisation innebär en hållbar personalpolitik. Kärnpunkter är att:

 • bli lyssnad på,
 • ta vara på och utveckla varje individs kompetens,
 • se till att de anställda orkar en hel arbetsvecka utifrån egna förutsättningar,
 • alla ser sig själva som en viktig del av organisationen (ett vi) ,
 • det finns förutsättningar för goda yrkesrelationer,
 • det är ett trivsamt arbetsklimat.

Hållbar utveckling innehåller också kulturell hållbarhet och i organisationstermer handlar det om en hållbar organisationskultur och att se möjligheter och en styrka med en kulturell mångfald i organisationen. Vi hjälper till att göra organisationen mer socialt och kulturellt hållbar.

Mobbning/utanförskap

Om ni har fall av mobbning och/eller utanförskap kan vi göra en kartläggning för att se vad som behöver åtgärdas i organisationen. Vi hjälper till att implementera åtgärderna. Alla ska trivas och vilja gå till jobbet.

Exempel: En ledare kontaktar oss för att någon eller några i organisationen ger uttryck för utanförskap. Vi gör en analys baserad på ett särskilt intervjuverktyg som vi har utvecklat och får fram en översiktsbild.
Cirklarna står för personerna i organisationen. Storleken på cirkeln står för hur mycket personen kommunicerar med övriga i organisationen en vanlig dag. Linjerna står för förbindelser mellan personerna. Tjockleken på linjerna står för hur mycket parterna kommunicerar med varandra en vanlig dag. Den mycket lilla cirkeln i det nedre vänstra hörnet har själv valt att stå utanför. Den näst minsta cirkeln som finns i mitten upplever ett ofrivilligt utanförskap. Analysen visar att så är fallet. Nästa steg är att ta till åtgärder.

Rekrytering

Vi hjälper er med hela eller delar av er rekryteringsprocess, allt ifrån annonsering till presentation av slutligt urval av kandidater. Vi tar emot ansökningar, utför personlighetstest, intervjuer och ger förslag till anställning.

Personlighetstest

Vi har utvecklat ett eget personlighetstest baserat på femfaktormodellen med ursprungligt syfte att utföra forskning. Trovärdigheten och användbarheten är därför hög. Testet följs upp av en intervju för att få en mer komplett bild. Detta erbjuder vi som en del i rekryteringsprocessen eller som en exklusiv tjänst.