Organisationskommunikation

Ur ett modernt kommunikationsperspektiv är kommunikation och organisering en och samma process. Klassisk organisationsteori ser organisationen som en behållare i vilken bl.a. kommunikation pågår. Vi ser organisationen, eller snarare organisering, som en kommunikationsprocess. Hur och med vilka hjälpmedel vi kommunicerar blir avgörande faktorer för en välfungerande organisation.
Kontakta oss och diskutera

Intern organisationskommunikation

Alla flöden av information inom en organisation, eller avsaknad av flöden, bestäms av hur vi kommunicerar, vad vi kommunicerar och genom vilka kanaler vi kommunicerar. Framför allt hur kommunikationen inom organisationen går till kan optimeras för att direktiv, beslutsprocesser, samarbete mm ska fungera så bra som möjligt. Vår expertis står till ert förfogande för att få till stånd en sådan optimering.

Extern organisationskommunikation

Extern kommunikation inkluderar kommunikation men samhället/myndigheter, kommunikation med samverkande organisationer och kommunikation med kunder/konsumenter. Kärnan i den externa organisationskommunikationen är marknadskommunikation. Vi kan hjälpa till med alla aspekter av marknadskommunikation men framför allt kan vi hjälpa till med att skapa goda relationer till intressenter och myndigheter.

Kommunikationskompetens

När vi kommunicerar kan vi vara mer eller mindre kompetenta på att få sagt det vi vill säga. Några av de viktigare delkompetenserna handlar om att nå målet med sin kommunikation, att kommunicera på ett för situationen lämpligt sätt, att kommunicera tydligt, att kommunicera flexibelt, att vara en god lyssnare, att kunna hålla inspirerande tal och att kunna vara en god konversationspartner. Dessa och flera delkompetenser kan förbättras för att blir mer effektiva i sitt sätt att få fram det som behöver kommuniceras. Vi kan utreda vad som behöver förbättras och hjälpa till att träna upp de kompetenser som behöver styrkas.

Interkulturell kommunikation

I en globaliserad och mångkulturell värld möter vi regelbundet människor som inte tänker och kommunicerar som oss själva. Detta ska inte behöva vara ett hinder. Det är möjligt att utveckla sin interkulturella kompetens och bli bättre på interkulturell kommunikation. Vi erbjuder kunskaper och verktyg så att ni kan få alla medarbetare och samarbetspartners att förstå varandra och komma överens.

Kunskapsöverföring

Det finns mycket kunskap i en organisation. Frågan är om all kunskap som finns kommer dem till del som behöver den. Det är kostnadseffektivt att bli bättre på kunskapsöverföring istället för att köpa in kompetens. Vi hjälper er att inventera era befintliga kunskaper och finna lösningar på hur ni alla bättre kan få del av den redan befintliga kunskapen.

Samarbete

Samarbete är nästan alltid bättre än tävling och individuellt arbete. Skälet till att samarbete inte alltid kommer tillstånd beror på att det är svårare än man tror. Vi kan coacha era medarbetare till bättre samarbete och en ökad måluppfyllelse. Detta kan vara särskilt viktigt när ni sätter samman specialteam med medlemmar som har olika expertis.

Konflikthantering

Konflikter sker regelbundet. De flesta konflikterna innehåller inga aggressioner eller hot. De kan ändå vara problematiska för att bibehålla ett gott klimat inom personalgruppen. Vi erbjuder oss att hjälpa er att finna orsaken till långvariga eller svåra konflikter och coacha er att hantera framtida konflikter på ett konstruktivt sätt.