Nyckelord

Våra nyckelbegrepp handlar om hur vi tänker, arbetar och hur vi ser på de uppdrag vi får. Nyckelbegreppen är våra ledstjärnor men vi erbjuder också andra en hjälp att få en insikt i hur dessa tankeredskap kan användas för att förbättra det vardagliga privata och professionella livet.

Effektivitet

I engelskan finns det två ord för effektivitet: Effectiveness & Efficiency.

Effectiviteness handlar om att uppnå sina mål och om hur väl man uppnår sina mål.

Efficiency handlar om vilken insats/ansträngning man investerar för att uppnå målet.

För oss är det primära fokuset att uppnå målet genom att ha en så klar målbild som möjligt. Om man lägger för mycket fokus på att minimera ansträngningen finns det en risk att målet inte uppnås eller att det inte uppnås med tillräcklig kvalitet. Det viktigaste är målet och att uppnå målet på en tillfredställande nivå. Vi kan hjälpa till med tydliga målbilder, att hålla insatsen på en rimlig nivå och att kvalitén inte går förlorad.

Motivation

Motivation kan betyda många olika saker. Ibland har vi motivation att göra något särskilt. Ibland har vi motivation att undvika något särskilt. Ibland saknar vi motivation. För oss är motivation en drivkraft i livet som bidrar till att vi lyckas med det vi vill uppnå. Därför måste vi först ha en klar idé om vad som ska uppnås. Därefter tittar vi på vilken motivation som krävs och om hur den kan komma till stånd. Vi jobbar primärt med fyra typer av motivation: inre motivation, yttre motivation, social motivation och prestationsmotivation. De optimala fallen involverar ofta mer än en sorts motivation. Samtidigt är det så att vissa individer främst drivs av en sorts motivation medan andra främst drivs av en annan sorts motivation. Vi hjälper till att hitta motivationen både för dig som privatperson och i professionella sammanhang. Vi hjälper också till att reda ut varför motivation saknas, t.ex. på en arbetsplats.

Hållbarhet

Begreppet hållbarhet är kopplat till hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om att livet, samhället och planeten ska vara ekonomiskt hållbar, socialt hållbar och ekologiskt hållbar. Vi behöver en positiv framtidsvision och en långsiktighet. Vi kan hjälpa individer att tänka på en hållbar livsstil, framför allt fysisk och mental hälsa, samt social och ekologisk hållbarhet. Vi kan också hjälpa företag att ställa om till en ekologisk hållbarhet inom ramen för en ekonomisk hållbarhet. Vårt främsta fokus ligger på en social hållbarhet. För oss är det viktigt att människor fungerar och mår bra tillsammans. Detta avser allt från goda relationer på arbetsplatsen till ett inspirerande och motiverande klimat.

Empati

Empati är en dubbelsidig process i vårt arbete. För att vi ska göra ett så bra arbete som möjligt använder vi vår egen empati som det främsta verktyget. Vi vill förstå dig och din situation, sätta oss in i hur du tänker och känner. Vi lyssnar för att ta ditt perspektiv. Det är bara så vi kan hjälpa på bästa sätt. För dig som har personalansvar eller en ledningsposition kan det i vissa fall vara ytterst värdefullt att slå på sin fulla empatiska förmåga. Vi kan hjälpa till att utveckla den sidan för professionella syften.

Kommunikation

Kommunikation är ett brett begrepp som innefattar väldigt mycket. Vi fokuserar på den interpersonella kommunikationen i mötet med våra klienter. Kommunikation handlar inte bara om att tala. Faktum är att människan lyssnar mer än hon pratar en normal dag men det behöver inte betyda att hon är en god lyssnare. Vi på EmSec är tränade att vara goda lyssnare men vi är också tränade att uttrycka det som behöver uttryckas på ett för situationen optimalt sätt. Det handlar främst om bemötande och tydlighet. Här kan vi naturligtvis hjälpa till att utveckla den kommunikativa kompetensen både för dig som privatperson och för dig som har en central professionell position. Kommunikation handlar också om hur organisationer fungerar internt. Hur sprids viktig information mellan ledningen och de anställda? Hur delas kunskaper och kompetenser mellan de anställda? Vad finns det för möjliga vägar, rutiner och motivation att fungera mer som en enhet än som enskilda individer? Vi kan hjälpa till att optimera den interna kommunikationen och kunskapshanteringen.